Časopis "Pesticides and Phytomedicine"

PESTICIDI I FITOMEDICINA / PESTICIDES & PHYTOMEDICINEOSNOVNI PODACI O ČASOPISU

ISSN : 1820-3949 (do 2020.)
eISSN : 2406-1026 (jedini format od 2021.)
Izdavač: Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Suizdavač: Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
Glavni i odgovorni urednik: dr Dejan Marčić, naučni savetnik
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
dejan.marcic@pesting.org.rs

Menadžer časopisa i lektor: Dušica Marinkov-Jovanović
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
dusica.marinkov@pesting.org.rs
 
Urednici oblasti:
Pesticidi: prof. dr Dušanka Inđić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Bolesti bilja: dr Radivoje Jevtić, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Štetočine bilja: prof. dr Olivera Petrović Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Korovi: prof. dr Sava Vrbničanin, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Redakcioni odbor

Catherine Baroffio (Switzerland)

Assunta Bertaccini (Italy)

Dragica Brkić (Serbia)

Ismail Döker (Turkey)

Bojan Duduk (Serbia)

Mark Gleason (USA)

Tanja Gotlin-Čuljak (Croatia)

Vili Harizanova (Bulgaria)

Snježana Hrnčić (Montenegro)

Jovana Hrustić (Serbia)

Nedžad Karić (Bosnia and Herzegovina)

Ismail Kasap (Turkey)

Nickolas Kavallieratos (Greece)

Petar Kljajić (Serbia)

Zlatko Korunić (Canada)

Ivana Majić (Croatia)

Irena Mavrič Pleško (Slovenia)

Milica Mihajlović (Serbia)

Slobodan Milenković (Serbia)

Svetlana Milijašević-Marčić (Serbia)

Siniša Mitrić (Bosnia and Herzegovina)

Mariana Nakova (Bulgaria)

Aleksa Obradović (Serbia)

Ivan Ostojić (Bosnia and Herzegovina)

Svetlana Paunović (Serbia)

Radmila Petanović (Serbia)

Ivana Potočnik (Serbia)

Ljiljana Radivojević (Serbia)

Emil Rekanović (Serbia)

Brankica Tanović (Serbia)

Stanislav Trdan (Slovenia)

Rostislav Zemek (Czech Republic)


Obezbeđivanje kvaliteta
Prijavljivanje radova onlajn: Scindeks Asistent
Praćenje recenziranja: Scindeks Asistent
CrossRef/DOI: doiSerbia
Zaštita od plagijarizma: CrossCheck/iThenticate
Legitimnost citiranja: CiteMatcher
Ključne reči zasnovane na tesaurusu: AKwA/KwASS


Celi radovi dostupni na adresama: www.pesting.org.rs; www.doaj.org; http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1820-3949


Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje naučne radove iz oblasti: toksikologije i ekotoksikologije pesticida; fitopatologije; primenjene entomologije i zoologije; herbologije; zaštite bilja i prehrambenih proizvoda; primene pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Časopis predstavlja nastavak publikacije Pesticidi, koja je pod tim imenom izlazila u periodu 1986-2003.

Istorijat


Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje originalne i pregledne, prethodno neobjavljene radove.

Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Radovi koji se prilažu moraju biti napisani na engleskom jeziku, sa rezimeom na engleskom i srpskom jeziku.

Od 2020. godine, časopis izlazi četvoromesečno (tri puta godišnje).

 

Od 2021. godine, časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) objavljuje sveske samo u elektronskom obliku, bez štampane verzije. Osnovne platforme na kojima
se postavljaju sadržaji časopisa su: Scindeks (http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1820-3949) i veb sajt Instituta kao izdavača.

Časopis se indeksira u sledećim bazama: Chemical Abstracts, CAB International; DOAJ, EBSCO, AGRIS, Scindeks.

Tokom 2011. godine, časopis je prešao na sistem onlajn uređivanja (Elektronsko uređivanje – e-Ur) na portalu SCIndeks Asistent http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1820-3949. Ovaj sistem uređivanja omogućava funkcionalniju prijavu radova i komunikaciju uredništva sa recenzentima i autorima, a obuhvata i servise za kontrolu kvaliteta radova: CrossRef za dodelu DOI, CrossChek za prevenciju plagijarizma i KWASS za opremanje radova ključnim rečima ekstrahovanim iz rečnika/tezaurusa. Elektronsko uređivanje je usaglašeno sa Aktom o uređivanju časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i obezbeđuje vođenje evidencije koje ovaj akt nalaže.


 

UREĐIVAČKA POLITIKA


Postupak recenzije

Recenzenti

Primljeni radovi podležu recenziji. Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) praktikuje obostrano anonimni tip recenzije. Za svaki rad se traži mišljenje najmanje jednog, a prema mogućnostima dva recenzenta. Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih i nije im poznat identitet drugih recenzenata. Recenzenti se biraju isključivo na osnovu relevantnih znanja u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi. Ne prihvataju se sugestije autora rukopisa za izbor recenzenata.

Cilj recenzije je da glavnom i odgovornom uredniku ili drugom nadležnom uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti, kao i da autorima pomogne da poboljšaju kvalitet rukopisa.

Recenzenti ocenjuju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom.

Proces recenzije

Celokupni process recenziranja obavlja se pod nadzorom glavnog i odgovornog urednika u online okruženju na OJS platformi SCIndeks Asistent. Sistem omogućava autorima praćenje celokupnog procesa recenziranja njihovog rukopisa.
Rukopisi ulaze u proceduru recenziranja tek nakon prve ocene o tematskoj usklađenosti i ispunjenosti formalnih zahteva.
Izbor recenzenata spada u diskreciona prava glavnog urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi.

Prilikom izbora recenzenata izbegava se postojanje sukoba interesa između njih i autora i/ili izvora finansiranja njihovog istraživanja.

Rokovi za izradu recenzije se generišu na uređivačkoj platformi SCIndeks Asistent. Recenzija se smatra doprinosom istraživačkoj oblasti i za nju se ne dodeljuje honorar.

Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik može da zatraži mišljenje drugih recenzenata.

Glavni urednik šalje apstrakt podnetog rada potencijalnim recenzentima, koji se zatim izjašnjavaju o prihvatanju recenzentskog zadatka. Recenzenti koji zadatak prihvate, dobijaju recenzentski obrazac koji sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju koji su to aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. Od recenzenata se očekuje da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Postupak recenzije u normalnim okolnostima traje do četiri nedelje, a izuzetno do tri meseca. Ukupan period od podnošenja rukopisa do objavljivanja iznosi u proseku 90 dana.
 
Rešavanje nesaglasnosti

Redakcija obezbeđuje kontrolu kvaliteta recenzije. Stoga, glavni urednik ocenjuje kvalitet urađenih recenzija.

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, urednik će proceniti da li je recenzija urađena objektivno i u skladu sa akademskim standardima, a može i da zatraži mišljenje drugih recenzenata.
Dodatni recenzenti se takođe mogu odrediti u slučaju kada se odluke dva recenzenta (u smislu preporuke za objavljivanje ili odbijanja) razlikuju ili su na neki drugi način suštinski nesaglasne.
Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni i odgovorni urednik.

Odgovornosti

Odgovornost autora

Autori svoje priloge časopisu Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) podnose na portalu za elektronsko uređivanje SCIndeks Asistent: http://aseestant.ceon.rs/index.php/pif/

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda i takav rukopis se momentalno isključuje iz daljeg razmatranja.

Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima, omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda.
Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i garantiju da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.
Autori su dužni da prilikom navođenja autora navedu sva, ali samo ona lica koja su bitno doprinela sadržaju rada. Uredništvo će smatrati ispravnim podatke o autorstvu i afilijaciji koji su navedeni u tekstualnom dokumentu rada u slučaju da se razlikuju od onih koji su navedeni u metapodacima na uređivačkoj platformi.

Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u odeljku Zahvalnica.
Autori imaju obavezu da navedu naziv i kod istraživačkog projekta u okviru kojeg je njihov rad nastao, kao i puni naziv institucije koja je projekat finansijski podržala.
Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad (npr. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ili da obezbede saglasnost nadležnih etičkih komiteta).

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Doslovno prenošenje delova drugih radova, uključujući tekst, grafike, tabele i drugi material, mora se jasno obeležiti i priložiti referenca.
Za svaki citat u tekstu mora se navesti puna referenca u odeljku Literatura, dosledno i u skladu sa izabranim APA citatnim stilom koji se u časopisu koristi. U odeljku Literatura treba navesti sve citirane reference, ali ne i sve izvore koji su korišćeni prilikom pripreme rukopisa.
Autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

Autori koji otkriju značajnu grešku ili nepravilnost u svom objavljenom radu, imaju obavezu da o tome odmah obaveste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju sa njim/njom kako bi se rad povukao ili ispravio.
Autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije.

Podrazumeva se obaveza autora za korespondenciju da pre objavljivanja obezbedi saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno.
Prijavljivanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine).

Odgovornost urednika

Glavni i odgovorni urednik urednik časopisa Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti, rukovodeći se isključivo naučnom vrednošću prijavljenog rada, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda. Glavni i odgovorni urednik se takođe rukovodi uređivačkom politikom i zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.
Glavni i odgovorni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise ne odobri  za objavljivanje, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. Po završetku recenzentskog postupka, redakcija u razumnom roku obaveštava autora za korespondenciju da li se rad prihvata za objavljivanje.

Glavni i odgovorni urednik, kao i urednici sekcija, ne smeju imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i sudbini rukopisa odlučuje drugi urednik ili izabrani član Uređivačkog odbora koji nije u sukobu interesa.

Urednici i članovi redakcije moraju da čuvaju informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima kao poverljive i ne smeju bez izričite pisane dozvole autora da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja ili za sticanje dobiti.

Urednici i članovi redakcije dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Urednici imaju obavezu da recenzentima obezbede dodatne podatke o rukopisu, uključujući i rezultate provere rukopisa na plagijarizam.
 
Odgovornost recenzenata

Recenzenti su dužni da uredniku u pisanom obliku dostave stručnu i nepristrasnu ocenu naučne vrednosti rukopisa. Recenzenti ocenjuju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom. Recenzija mora biti u potpunosti objektivna, jasna i argumentovana.

Recenzenti ne smeju biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerima istraživanja. U slučaju saznanja da takav sukob postoji, recenzent je dužan da o tome obavesti glavnog urednika.

Recenzenti ne smeju da prihvate recenziranje radova koji ne spadaju u njihovu oblast istraživanja.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzent treba da prepozna važne objavljene radove koje autori nisu citirali. Može da preporuči određene reference za citiranje, ali ne sme zahtevati citiranje radova objavljenih u časopisu Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine), niti svojih, ukoliko to nije u potpunosti opravdano. On treba da upozori urednika i na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da se isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Od recenzenata se očekuje da sugestijama pomognu autorima da poboljšaju kvalitet rukopisa. Kada preporučuju ispravke, dužni su da bliže odrede način na koji se to može postići.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi ili ne može zadatak da obavi u zadatom roku, dužan je da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Postupak receziranja je standardizovan u okviru online sistema za elektronsko uređivanje u kom se sve recenzije trajno čuvaju.

Etički standardi

Postupak prilikom kršenja etičkih standarda

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da uredniku i/ili redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave neophodne informacije/dokaze.

 • Glavni i odgovorni urednik odlučuje o pokretanju postupka koji ima za cilj proveru iznesenih navoda i dokaza.
 • Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.
 • Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na optužbe iznesene protiv njih.
 • Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati kao manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.

Situacije okarakterisane kao manji prekršaj (koje ne utiču na integritet rada i časopisa, npr. kada je došlo do nerazumevanja ili pogrešne primene izdavačkih standarda) rešavaće se u direktnoj komunickaciji sa autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica. Ishodi mogu biti:

 • slanje pisma upozorenja autoru/recenzenatu;
 • objavljivanje ispravke, npr. kada pravilno citirani rad u tekstu nije naveden u popisu literature;
 • objavljivanje beleške erratum, npr. kada grešku naprave članovi redakcije.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, odluku o pustupanju donosi glavni i odgovorni urednik u saradnji sa urednicima sekcija, a mere uključuju:

 • objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
 • slanje službenog obaveštenja instituciji u kojoj je autor/recenzent zaposlen;
 • povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova;
 • autorima će biti zabranjeno objavljivanje radova u časopisu tokom određenog perioda;
 • upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Predstavljene mere mogu se primenjivati pojedinačno ili istovremeno. Ako je neophodno, u postupku se mogu konsultovati i stručne organizacije, tela ili pojedinci.
Prilikom razrešavanja spornih situacija redakcija časopisa se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE).

Sprečavanje plagijarizma

Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo prihvata stav da plagiranje (tj. doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje, u cilju prikrivanja plagijata, delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor) predstavlja jasno kršenje etičkih standarda u istraživačkoj oblasti. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanja kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika) na način koji je opisan pod Odgovornost autora;
 • kopiranje slika, tabela drugih sadržaja iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.


Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni.
Ako se ustanovi da je rad koji je već objavljen u časopisu plagijat, isti će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova.

Radi zaštite od plagijarizma, podneseni rukopisi se podvrgavaju proveri korišćenjem softvera iThenticate/CrossRef u SCIndeks Asistentu. Dobijene rezultate potvrđuje glavni i odgovorni urednik u skladu sa preporukama Committee on Publication Ethics (COPE).

Povlačenje već objavljenih radova

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etičkih standarda, objavljeni rad se mora povući.

U nekim slučajevima već objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene brojne i/ili ozbiljne greške koje nisu rezultat kršenja etičkog kodeksa.

Glavni i odgovorni urednik može doneti odluku o povlačenju rada sa ili bez saglasnosti autora.

Rad se povlači uvođenjem posebne stavke ‘Povučeno’ (Retraction) u sadržaj. U SCIndeks-u, koji predstavlja primarnu bazu podataka časopisa u punom tekstu, uspostavlja se veza (HTML link) između rada koji se povlači i obaveštenja o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (RETRACTED).

Objavljivanje povlačenja je u skladu sa preporukama COPE, a izvodi ga CEON/CEES kao indeksna baza i agregator časopisa.

Otvoreni pristup

Politika otvorenog pristupa

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti. Korisnici mogu da čitaju, kopiraju, prosleđuju, štampaju i pretražuju radove u punom tekstu, kao i da uspostavljaju HTML veze do njih bez traženja saglasnosti od autora ili izdavača.

Pravo korišćenja sadržaja bez traženja dozvole ne oslobađa korisnike obaveze navođenja časopisa i sadržaja na način koji je bliže opisan pod Licensing.

Arhiviranje digitalne verzije

U skladu sa zakonom, digitalne kopije svih objavljenih svezaka arhiviraju se u zakonom određenu depozitnu bazu Narodne biblioteke Srbije i, istovremeno, u Repozitorijum SCIndeks – the Serbian Citation Index – kao primarnu bazu punog teksta.

APC status

Časopis Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) ne naplaćuje objavljivanje radova od autora ili bilo koje treće strane. Prijavljivanje radova, priprema, kao i objavljivanje su besplatni. Ne postoje nikakvi skriveni troškovi.

Autorska prava i licenciranje

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava na objavljene radove, a prenose na izdavača neekskluzivno pravo da rad objavi, da bude citiran kao izdavač izvornog rada u slučaju ponovne upotrebe i da rad distribuira u svim formatima i svim sredstvima za prenos podataka.

Licenciranje


Objavljeni radovi biće distribuirani pod licencom CC Autorstvo – Deliti pod istim uslovima [Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA) ]. Ova licenca dozvoljava preuzimanje i redistribuciju materijala svim sredstvima za prenos podataka i u svim formatima, kao i remiks, preradu i nadograđivanje, uključujući komercijalnu upotrebu, uz uslov obaveznog navođenja autora originalnog rada, kao i uspostavljanja veze sa licencom, ukazivanja na preradu i distribucije novog dela pod istom licencom kao i original.

Korisnici moraju navesti pun bibliografski opis izvorne publikacije (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njen DOI broj. U slučaju elektronskog objavljivanja, korisnici takođe moraju uspostaviti vezu sa sadržajem izvornog rada objavljenog u časopisu Pesticidi i fitomedicina (Pesticides and Phytomedicine) i licencom.

Autori mogu ulaziti u posebne, dodatne ugovorne aranžmane radi neekskluzivne distribucije rada objavljenog u časopisu (npr. radi postavljanja u institucionalne repozitorijume ili objavljivanja u monografiji) uz napomenu o izvornom objavljivanju u ovom časopisu.

Samoarhiviranje

Autorima se omogućava da konačnu, objavljenu verziju rukopisa u PDF formatu deponuju u institucionalne repozitorijume i/ili tematske baze podataka ili da ga objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežema za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu.

Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci o radu objavljenom u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, pagincaija), kao i DOI broj (identifikator digitalnog objekta)  i licenca.


Odricanje odgovornosti

Stavovi izneseni u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.