2009

 1. VOL 24 *No.1

  Bakteriofagi kao baktericidi u zaštiti bilja
  Aleksa Obradović

  Efekti bakarnih jedinjenja, antibiotika i aktivatora otpornosti biljaka na populaciju i širenje Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis na rasadu paradajza u zaštićenom prostoru
  Svetlana Milijašević, Biljana Todorović, Ivana Potočnik, Emil Rekanović and Miloš Stepanović

  In vitro toksičnost fungicida različitih mehanizama delovanja za Agaricus bisporus (Lange) Imbach
  Ivana Potočnik, Emil Rekanović, Svetlana Milijašević, Biljana Todorović and Miloš Stepanović

  Uticaj fungicida za tretiranje semena na klijavost ječma
  Vesna Stevanović, Dušanka Inđić i Branislav Knežević

  Insekticidni efekat mešavina insekticida, fungicida, kompleksnog đubriva i okvašivača zavisno od tvrdoće vode
  Slavica Vuković, Dušanka Inđić, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka i Mila Grahovac

  Uticaj sadržaja organske materije i gline u zemljištu na adsorpciju pesticida
  Rada Đurović, Jelena Gajić-Umiljendić and Tijana Đorđević

  Efekat polena na neke reproduktivne parametre mužjaka pacova
  Güldeniz Selmanoğlu, Sibel Hayretdağ, Dürdane Kolankaya, Aslı Özkök Tüylü and Kadriye Sorkun
 2. VOL 24 *No.2

  Prisustvo i rasprostranjenost virusa uljane tikve i molekularna detekcija virusa žutog mozaika cukinija
  Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Đekić, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

  Biološka efikasnost herbicida u suzbijanju korova na strništu
  Tsvetanka Dimitrova

  Uporedna analiza anatomske građe dve populacije štira (Amaranthus retroflexus L.)
  Sava Vrbničanin, Lidija Stefanović, Dragana Božić, Marija Sarić and Radenko Radošević

  Zajednica Arctio-Artemisetum vulgaris (Tx. 1942) Oberd. et al. 1967.: najzastupljenija ruderalna zajednica na području Pančevačkog rita
  Radmila Stanković-Kalezić, Slobodan Jovanović, Vaskrsija Janjić i Ljiljana Radivojević

  Efektivnost azadirahtina (NeemAzal-T/S) u suzbijanju kruškine buve (Cacopsylla pyri) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi)

  Dejan Marčić, Irena Ogurlić, Mirjana Prijović and Pantelija Perić

  Uticaj selena, molibdena i cinka na rast ponika i pojavu pšeničnog žiška – Sitophilus granarius u zrnu tritikalea

  Rudolf Kastori i Imre Кadar
 3. VOL 24 *No.3

  Pseudomonas syringae – patogen voćaka u Srbiji
  Veljko Gavrilović

  Identifikacija i suzbijanje Cladobotryum spp., prouzrokovača paučinaste plesni šampinjona
  Ivana Potočnik

  Metode za detekciju Phytophthora fragariae var. rubi na malini
  Mirjana Koprivica, Ivana Dulić-Marković, Radivoje Jevtić and Dave E.L. Cooke

  Uticaj izvora inokuluma Tilletia spp. i uslova sredine na učestalost zaraženih klasova
  Mirjana Koprivica, Radivoje Jevtić and Ivana Dulić-Marković

  Otpornost novosadskih hibrida suncokreta prema prouzrokovaču mrko-sive pegavosti stabla u uslovima prirodne zaraze

  Boško Dedić, Igor Balalić, Ilija Radeka, Nada Lačok i Sonja Tančić

  Efekat spiromesifena na reproduktivni potencijal Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
  Dejan Marčić, Irena Ogurlić, Slavka Mutavdžić and Pantelija Perić

  Preliminarno proučavanje odgovora različitih genotipova soje na glifosat
  Plamen Marinov-Serafimov

  Akutna toksičnost herbicida GAL-57 (bentazon + dikamba) za pacova
  Dragica Brkić, Slavica Gašić i Neško Nešković

 4. VOL 24 *No.4

  Biofungicidi i mogućnosti primene u savremenoj poljoprivredi
  Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Sanja Lazić i Slavica Vuković

  Varijabilnost patogenih svojstava Fusarium spp. poreklom iz zrna kukuruza i pšenice

  Sonja Tančić, Slavica Stanković i Jelena Lević

  Biološka varijabilnost virusa žutog mozaika cukinija u Srbiji
  Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Đekić, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

  Morfološke, serološke i molekularne analize prouzrokovača antraknoze ploda banane
  Nataša Duduk, Mirko Ivanović i Bojan Duduk

  Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum – prouzrokovač vlažne truleži biljaka kale u Srbiji i Crnoj Gori
  Milan Ivanović, Katarina Gašić, Veljko Gavrilović i Aleksa Obradović

  Parazitoidi i predatori štitastih vašiju iz familije Diaspididae u nekim voćnjacima u Srbiji

  Draga Graora, Radoslava Spasić i Anđa Vučetić

  Pojava, intenzitet napada i suzbijanje dvije nove vrste eriofida, Aceria oleae i Shevtchenkella barensis na sadnicama masline u Crnoj Gori
  Snježana Hrnčić, Tatjana Perović, Sanja Radonjić, Radmila Petanović i Biljana Vidović

  Problemi u suzbijanju Ceuthorrhynchus spp. u uljanoj repici u Srbiji
  Dušanka Inđić, Slavica Vuković, Mila Grahovac, Vojislava Bursić and Dragana Šunjka