2007

 1. VOL 22 *No.1

  Pesticidi u zemljištu: delovanje na mikroorganizme
  Lj. Radivojević, Lj. Šantrić i R. Stanković-Kalezić

  Uncinula necator (Schow) Burr., prouzrokovač pepelnice vinove loze: značaj, osobine i mogućnosti suzbijanja
  Z. Miladinović, P. Vukša i N. Miletić

  Prisustvo i rasprostranjenost virusa duvana u Crnoj Gori
  J. Zindović, N. Dukić, A. Bulajić, J. Latinović, I. Đekić, B. Duduk i B. Krstić

  Prisustvo i rasprostranjenost Grapevine Leafroll-associated Virus - 1 i 3 u Bosni i Hercegovini
  D. Delić, T. Jovanović-Cvetković i G. Đurić

  Psyllopsis fraxinicola Forster (Homoptera: Psyllidae), nova štetočina jasena u Srbiji
  D. Jerinić-Prodanović

  Uticaj polena na parametre seruma i tkiva jetre i bubrega kod pacova
  G. Selmanoğlu, S. Hayretdağ, D. Kolankaya, A. Ozkok Tuylu and K. Sorkun

  Mikroekstrakcija u čvrstoj fazi - uzorkovanje iz gasovite faze u određivanju ostataka pesticida:1. Optimizacija uslova ekstrakcije
  R. Đurović, J. Milinović, M. Marković and D. Marković

 2. VOL 22 *No.2

  Uticaj gustine kukuruza i načina setve na suzbijanje korova i prinos zrna kukuruza
  M. Simić and L. Stefanović

  Efekti spirodiklofena na reprodukciju običnog paučinara (Tetranychus urticae Koch)
  D. Marčić and I. Ogurlić

  Prvi nalaz tumorogenih sojeva Agrobacterium radiobacter na malini u Srbiji
  S. Milijašević, V. Gavrilović, S. Živković, N. Trkulja and J. Pulawska


  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, bakteriozni rak paradajza: 2. Poređenje efikasnosti procedura za ekstrakciju i osetljivosti metoda za detekciju na semenu paradajza
  S. Milijašević, B. Todorović, E. Rekanović, I. Potočnik and J. Balaž

  Uncinula necator (Schow) Burr.: izvor inokuluma u uslovima podgoričkog vinogorja
  Z. Miladinović, P. Vukša i N. Miletić

  Biološke karakteristike izolata Botrytis cinerea Pers. različite osetljivosti na dikarboksimide
  B. Tanović

  Identifikacija sojeva virusa crtičastog mozaika krompira na duvanu
  I. Đekić, A. Bulajić, J. Zindović, J. Berenji, M. Pauković i B. Krstić

  Virusi jabučastih voćaka u Bosni i Hercegovini
  B. Lolić, A. Myrta, G. Đurić i B. Krstić

  Mikroekstrakcija u čvrstoj fazi – uzorkovanje iz gasovite faze: 2. Uzorci jabuka
  R. Đurović, J. Milinović, M. Marković and D. Marković
 3. VOL 22 *No.3

  Pesticidi i artropode: subletalni efekti i demografska toksikologija
  D. Marčić

  Uncinula necator (Schow) Burr., prouzrokovač pepelnice vinove loze: infekcioni potencijal i mikroklimatski uslovi
  Z. Miladinović, P. Vukša i N. Miletić

  Efikasnost kombinacija nespecifičnih i fungicida iz grupe strobilurina u suzbijanju čađave pegavosti jabuke
  E. Rekanović, M. Stević, P. Vukša, M. Stepanović and S. Milijašević

  Osetljivost Cladobotryum spp., patogena šampinjona (Agaricus bisporus), na neke fungicide
  I. Potočnik, S. Milijašević, E. Rekanović, B. Todorović and M. Stepanović

  Efekti suzbijanja glodara u usevima lucerke i pšenice primenom rodenticida hemijskog i prirodnog porekla
  G. Jokić, M. Vukša and S. Đedović

  Biologija i štetnost kurikinog štitaša, Unaspis euonymi (Comstock) na području Beograda
  D. Graora

  Ispitivanja mutagenih svojstava herbicida GAL-57 (bentazon + dikamba) primenom mikronukleus testa
  D. Brkić, S. Gašić, E. Béres, E. Pápai, V. Karan i N. Nešković
 4. VOL 22 *No.4

  Uncinula necator (Schow) Burr., prouzrokovač pepelnice vinove loze: značaj zimskog i ranog proletnjeg tretiranja biljaka
  Z. Miladinović, P. Vukša i N. Miletić

  Cacopsylla picta (costalis Flor, 1861) (Förster, 1848) (Homoptera, Psyllidae) nova vrsta lisne buve na jabuci u Srbiji
  D. Jerinić-Prodanović

  Utvrđivanje nivoa rezistentnosti Myzus persicae (Sulzer) biohemijskim metodama
  A. Vučetić, O. Petrović-Obradović, J. Margaritopoulos i P. Skouras

  Efektivnost spirodiklofena u suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) na jabuci i kruškine buve (Cacopsylla pyri)
  D. Marčić, P. Perić, I. Ogurlić, M. Prijović and G. Andrić

  Metode ekstrakcije imazetapira iz zemljišta i prečišćavanje ekstrakcijom u čvrstoj fazi
  S. Lazić, V. Bursić i S. Vuković

  Određivanje bakarnih fungicida metodom plamene atomske apsorpcione spektrometrije primenom digestije sumpornom i azotnom kiselinom
  J. Milinović and R. Đurović

  Adaptivni potencijal pasuljevog žiška za invaziju novih biljaka domaćina: obrasci reproduktivnog ponašanja populacija koje koriste različite biljke
  D. Milanović, I. Gliksman i I. Aleksić