Institut danas

 

Osnovna delatnost Instituta su primenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama, naučnoj grani polјoprivreda, naučnoj disciplini zaštita bilјaka (fitopatologija, entomologija, polјoprivredna zoologija, herbologija, fitofarmacija i toksikologija, integralna zaštita bilјa, zaštita uskladištenih proizvoda).

Institut realizuje i stručne poslove u vezi sa registracijom, prometom, primenom i kontrolom sredstava za zaštitu bilјa, zdravlјem bilјa (dijagnozom bilјnih bolesti i fitosanitarnom kontrolom bilјnog materijala) i bezbednošću hrane.
Institut je smešten u jednoj poslovnoj zgradi, ukupne površine 1378 m2, i ostvaruje pravo korišćenja šest hektara zemlјišta na istoj lokaciji. Vlasnik zgrade i zemlјišta je Republika Srbija.

Institut ima ukupno 44 zaposlenih u radnom odnosu i jednog stipendistu Ministarstva prosvete i nauke RS.


Od ukupno 30 istraživača Institut u svom sastavu ima 24 doktora nauka i 6 doktoranata. Prema naučnim i istraživačkim zvanjima struktura istraživača u Institutu je sledeća: naučni savetnici (3), viši naučni saradnici (6), naučni saradnici (11), istraživači saradnici (8), istraživači pripravnici (2).

 

O nama