2011

 1. VOL 26 *No.1

  Procesi koji određuju sudbinu pesticida u zemljištu
  Rada Đurović

  Rod Botrytis i vrsta Botrytis cinerea: patogene, morfološke i epidemiološke karakteristike

  Brankica Tanović, Jovana Hrustić i Goran Delibašić

  In vitro osetljivost vrsta Fusarium graminearum, F. avenaceum i F. verticillioides na karbendazim, tebukonazol, flutriafol, metkonazol i prohloraz

  Dario Ivić, Zdravka Sever and Biljana Kuzmanovska

  Plasmopara obducens – nova pretnja proizvodnji Impatiens walleriana u Srbiji
  Danijela Ristić, Ana Vučurović, Ivana Stanković, Jelena Jović, Katarina Milojević, Aleksandra Bulajić i Branka Krstić

  Virus žbunaste kržljavosti maline (Raspberry bushy dwarf virus) – patogen vinove loze u Srbiji
  Darko Jevremović i Svetlana Paunović

  Analiza masnih kiselina sojeva Erwinia amylovora iz Srbije i Crne Gore
  Milan Ivanović, Katarina Gašić, Anđelka Ćalić, Nemanja Kuzmanović, Mirko Ivanović i Aleksa Obradović
 2. VOL 26 *No.2

  Metode za određivanje adsorpcionih karakteristika pesticida i ispitivanje njihove mobilnosti u zemljištu
  Rada Đurović

  Suzbijanje Botrytis cinerea i problem rezistentnosti na fungicide
  Brankica Tanović, Jovana Hrustić, Milica Mihajlović, Mila Grahovac, Goran Delibašić i Petar Vukša

  Osetljivost izolata Phytophthora infestans (Mont.) de Bary na fluazinam, fosetil-Al i propamokarb-hidrohlorid
  Emil Rekanović, Ivana Potočnik, Svetlana Milijašević-Marčić, Miloš Stepanović, Biljana Todorović and Milica Mihajlović

  Prisustvo i rasprostranjenost ekonomski značajnih virusa krompira u Crnoj Gori
  Jelena Zindović

  Selektivnost nekih herbicida prema engleskom ljulju (Lolium perenne L.), gajenom za proizvodnju semena
  Tsvetanka Dimitrova and Aneliya Katova

  Rimsulfuron u zemljištu: uticaj na mikrobiološke parametre u različitim tipovima zemljišta
  Ljiljana Radivojević, Ljiljana Šantrić and Jelena Gajić Umiljendić

  Uticaj zemljišnih bakterija na klijanje semena korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L.
  Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Marija Sarić, Danijela Pavlović and Vera Raičević

  Lisna buva Cacopsylla (Hepatopsylla) bidens (Šulc, 1907) (Hemiptera, Psyllidae) nova štetočina kruške u Srbiji

  Dušanka Jerinić-Prodanović
 3. VOL 26 *No.3

  Mikroekstrakcija u čvrstoj fazi (SPME) u određivanju ostataka pesticida u uzorcima zemljišta
  Rada Đurović

  Ciklični ketoenoli – akaricidi i insekticidi novog mehanizma delovanja
  Dejan Marčić, Pantelija Perić, Slavka Petronijević, Mirjana Prijović and Tanja Drobnjaković

  Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae): nova štetočina paradajza u Srbiji
  Ivo Toševski, Jelena Jović, Milana Mitrović, Tatjana Cvrković, Oliver Krstić and Slobodan Krnjajić

  Prvi nalaz lisne buve Homotoma ficus L. (Hemiptera, Psylloidea, Homotomidae) u Srbiji
  Dušanka Jerinić-Prodanović

  Prvi nalaz introdukovanog valensijskog golaća, Lehmania valentiana (Ferussac, 1822), u Srbiji
  Bojan Stojnić, Marina Vukša, Goran Jokić and Milica Čkrkić

  Efekti temperature 50°C na Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) i Sitophilus zeamais (Motsch.)
  Marijana Pražić Golić, Goran Andrić and Petar Kljajić

  Prisustvo i molekularna karakterizacija virusa mozaika lucerke u usevu duvana u Srbiji
  Ivana Stanković, Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

  Diferencijacija fitopatogenih vrsta roda Agrobacterium
  Nemanja Kuzmanović, Milan Ivanović, Anđelka Ćalić, Katarina Gašić i Aleksa Obradović

  Uticaj različitih okvašivača i načina primene na efikasnost rimsulfurona u kukuruzu

  Ljiljana Radivojević, Slavica Gašić, Jelana Gajić Umiljendić, Ljiljana Šantrić and Dragica Brkić

  Preparat na bazi selena i suzbijanje sinantropnih glodara u objektima u poljoprivredi
  Suzana Đedović, Marina Vukša, Bojan Stojnić i Goran Jokić
 4. VOL 26 *No.4

  Integralna zaštita jabuka od prouzrokovača truleži u skladištima
  Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Brankica Tanović, Sanja Lazić, Slavica Vuković, Jovana Hrustić i Sonja Gvozdenac

  Vrste roda Diaporthe/Phomopsis na soji u Srbiji
  Miloš Vidić, Stevan Jasnić i Kristina Petrović

  Fuzariotoksini u zrnu pšenice u Srbiji
  Ana Stepanić, Slavica Stanković, Jelena Lević, Mirko Ivanović and Vesna Krnjaja  

  Karakterizacija virusa mozaika krastavca poreklom iz tikava u Srbiji
  Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Danijela Ristić Janoš Berenji i Branka Krstić

  Optimalni rokovi primene fungicida za suzbijanje Podosphaera leucotricha, prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova breskve u Srbiji
  Nenad Dolovac, Novica Miletić, Nenad Trkulja, Erika Pfaf Dolovac, Svetlana Živković, Branka Krstić i Aleksandra Bulajić

  Da li je niska efikasnost fungicida uvek posledica razvoja rezistentnosti u populacijama patogena?

  Brankica Tanović, Jovana Hrustić, Mila Grahovac, Milica Mihajlović, Goran Delibašić i Petar Vukša

  Intenzitet napada mediteranske voćne muve Ceratitis capitata Wiedem.(Diptera, Tephritidae) na mandarini na području Crnogorskog primorja
  Sanja Radonjić

  Efekti bioinsekticida u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum Westwood) na paradajzu

  Dejan Marčić, Mirjana Prijović, Tanja Drobnjaković, Pantelija Perić, Milan Šević i Svetomir Stamenković

  Efekti insekticida na jagodinu biljnu vaš, Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell) na otpornim i osetljivim genotipovima jagode

  Slobodan Milenković, Dejan Marčić i Pantelija Perić

  Efekti spinosada i abamektina na različite populacije pirinčanog žiška Sitophilus oryzae (L.) u tretiranoj pšenici u zrnu
  Goran Andrić, Petar Kljajić and Marijana Pražić-Golić

  Analiza tretmana pšenice inertnim prašivima sa ciljem zaštite od pirinčanog žiška (Sitophilus oryzae L.) kroz promenu parametara tehnološkog kvaliteta primenom metode glavnih komponenti
  Marija Bodroža-Solarov , Petar Kljajić, Goran Andrić, Bojana Filipčev, Olivera Šimurina, Marijana Pražić Golić and Milan Adamović

  Testiranje rezistentnosti Lolium rigidum Gaudin na glifosat
  Danijela Pavlović, Charlie Reinhardt, Igor Elezović and Sava Vrbničanin

  Hematološki efekti herbicida AvalonR (bentazon + dikamba) za pacova
  Dragica Brkić, Ilona Szakonyne-Pasics, Slavica Gašić, Vesela Karan, Ljiljana Radivojević i Neško Nešković

  Uljna disperzija sa abamektinom kao aktivnom materijom
  Slavica Gašić, Dragica Brkić and Anđelka Tomašević