2008

 1. VOL 23 *No.1

  Prirodni neprijatelji Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti u Srbiji
  D. Graora i R. Spasić

  Erwinia amylovora – prouzrokovač nekroze korenovog vrata stabla jabuke
  V. Gavrilović, S. Milijašević, B. Todorović, S. Živković i N. Trkulja

  Karakteristike sojeva bakterija roda Pseudomonas izolovanih iz obolelih grana šljive
  V. Gavrilović, S. Živković, N. Trkulja i M. Ivanović

  In vitro osetljivost patogena šampinjona Cladobotryum spp. na tiofanat-metil i različite formulacije karbendazima
  I. Potočnik, E. Rekanović, S. Milijašević, B. Todorović and M. Stepanović

  Uncinula necator (Schow) Burr.: efikasnost pojedinačnih fungicida u proizvodnim uslovima i na kalemovima
  Z. Miladinović, P. Vukša i N. Miletić

  Vrednosti pH mešavina fungicida, insekticida i kompleksnih đubriva, zavisno od kvaliteta vode
  D. Inđić, Z. Perović, S. Vuković i Z. Klokočar-Šmit

  Određivanje sadržaja aktivne materije u koncentrovanim suspenzijama na osnovu korelacije rezultata sa sadržajem suvog ostatka
  S. Gašić i Z. Orešković
 2. VOL 23 *No.2

  Razrada metoda za dokazivanje Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola na semenu pasulja
  J. Balaž, T. Popović, M. Vasić i Z. Nikolić

  Razrada metoda za dokazivanje Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli na semenu pasulja
  J. Balaž, T. Popović, M. Vasić i Z. Nikolić

  Morfološke osobine vrsta Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host i Plantago media L. sa dolomitne i krečnjačke podloge
  N. Janjić


  Suzbijanje korova i prinos zrna u postrnom usevu soje
  M. Simić, N. Momirović, Ž. Dolijanović and Ž. Radošević

  Efikasnost i atraktivnost različitih formulacija rodenticida u suzbijanju domaćeg miša (Mus musculus L.) u skladištima biljnih proizvoda
  G. Jokić, M. Vukša and S. Đedović

  Hemijsko suzbijanje štavelja (Rumex crispus L.) i drugih korova u oblastima bez useva
  T. Dimitrova and P. Marinov-Serafimov

  Efikasnost različitih formulacija lambda-cihalotrina u suzbijanju iksodidnih krpelja
  I. Pavlović, S. Husinec, V. Đokić i M. Vukša
 3. VOL 23 *No.3

  Virus bronzavosti paradajza – jedan od najdestruktivnijih biljnih virusa
  B. Krstić, A. Bulajić, I. Đekić i J. Berenji

  Osetljivost genotipova pasulja na Xanthomonas campestris pv. phaseoli u zaštićenom prostoru
  B. Todorović, S. Milijašević, E. Rekanović, I. Potočnik and M. Stepanović

  Morfološke i patogene karakteristike gljive Cladobotryum dendroides, prouzrokovača paučinaste plesni šampinjona Agaricus bisporus u Srbiji
  I. Potočnik, E.Rekanović, S. Milijašević, B. Todorović and M. Stepanović

  Efikasnost kombinacije fluopikolida i fosetil-Al (Profiler®) za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u poljskim uslovima
  E. Rekanović, I. Potočnik, M. Stepanović, S. Milijašević and B. Todorović

  Delovanje metribuzina na aktivnost nekih enzima u zemljištu
  Lj. Šantrić, Lj. Radivojević, S. Gašić, R. Stanković-Kalezić i J. Gajić-Umiljendić

  Koncentracije teških metala u uvoznim NPK đubrivima u Srbiji

  J. Milinović, V. Lukić, S. Nikolić-Mandić and D. Stojanović

  Uporedno ispitivanje karakteristika različitih formulacija pesticida sa istom aktivnom materijom
  S. Gašić i Z. Orešković
 4. VOL 23 *No.4

  Uticaj neravnomerne distribucije virusa bronzavosti paradajza na serološko dokazivanje virusa u paradajzu, paprici i ukrasnim biljkama
  I. Đekić, A. Bulajić, A. Vučurović, D. Ristić i B. Krstić

  Utvrđivanje prisustva Colletotrichum acutatum u latentno zaraženom lišću i lisnim drškama jagode
  N. Duduk, M. Ivanović i B. Duduk

  Delovanje rusomače (Capsella bursa pastoris (L.) Medic.) na hemijski sastav lucerke (Medicago sativa L.)
  T. Dimitrova and P. Marinov-Serafimov

  Efekti dve formulacije na bazi Bacillus thuringiensis subsp. israelensis na larve komarca Aedes aegypti u laboratorijskim uslovima
  M. Perić, M. Prijović i G. Andrić

  Laboratorijski testovi grupnog i individualnog izlaganja jedinki vrste Arion lusitanicus Mabille različitim moluskocidnim mamcima
  B. Stojnić, M. Vukša i G. Jokić

  Određivanje atrazina, acetohlora, klomazona, pendimetalina i oksifluorfena u zemljištu metodom mikroekstrakcije u čvrstoj fazi
  R. Đurović, J. Gajić-Umiljendić and T. Đorđević