Laboratorija za fitopatologiju

Rukovodilac Laboratorije za fitopatologiju

Dr Bojan Duduk  

Saradnici:

Dr Bilјana Todorović
Dr Svetlana Milijašević-Marčić
Dr Brankica Pešić (ex. Tanović)
Dr Ivana Potočnik
Dr Emil Rekanović
Dr Miloš Stepanović
Dr Jelena Mitrović
Dr Jovana Hrustić
Dr Milica Mihajlović
Dr Andrea Kosovac

 

Master Inž. Jelena Luković

 

  

Naučno-istraživačka delatnost

  • Proučavanje karakteristika prouzrokovača bolesti bilјaka i gajenih glјiva
  • Detekcija bilјnih patogena primenom klasičnih i molekularnih metoda
  • Razvoj novih metoda suzbijanja fitopatogenih i mikopatogenih mikroorganizama
  • Proučavanje rezistentnosti fitopatogenih i mikopatogenih glјiva na fungicide
  • Proučavanje mogućnosti primene supstanci prirodnog porekla u zaštiti bilјa
  • Projekti TR31043 i III46008

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Laboratorijski biotest fungicida i baktericida
  • Ispitivanje biološke efikasnosti fungicida i baktericida
  • Fitosanitarni pregled bilјnog materijala