2010

 1. VOL 25 *No.1

  Štetne grinje gajenih biljaka – aktuelni problemi, inovativni pristupi proučavanju i mogućnosti suzbijanja
  Radmila Petanović, Dejan Marčić i Biljana Vidović 

  Predatori i parazitoidi Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae) u Srbiji

  Dušanka Jerinić Prodanović, Ljiljana Protić i Ljubodrag Mihajlović

  Phytophthora, prouzrokovač plamenjače korena i krošnje jabuke u Bugarskoj
  Mariana Nakova

  Osetljivost Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) na izolate entomopatogene gljive Beauveria bassiana
  Slavimira A. Draganova and Spaska A. Simova

  Entomopatogene gljive koje se u prirodi javljaju kod tri vrste potkornjaka (Coleoptera: Curculionidae) u Bugarskoj
  Slavimira A. Draganova, Danail I. Takov and Danail D. Doychev

  Mogući uticaj regulatora MLP u listovima biljaka domaćina na invazivnost filofagnih insekata

  Vasiliy I. Ponomarev, Nikolay V. Shatalin, Tatiana M. Strelskaya and Georgiy I. Klobukov

  Šta nam pokazuju indeksi ishrane o larvama gubara (Lymantria dispar L.)?

  Elena M. Andreeva

  Efekti subletalnih doza kontaktnih insekticida na produkciju potomstva različitih populacija žitnog žiška
  Petar Kljajić i Ilija Perić
 2. VOL 25 *No.2

  Štetne grinje gajenih biljaka – aktuelni problemi, inovativni pristupi proučavanju i mogućnosti suzbijanja
  Radmila Petanović, Dejan Marčić i Biljana Vidović

  Prenošenje različitih virusa nuklearne poliedroze pomoću dva ektoparazitoida – Bracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) i Euplectrus plathypenae (Howard) (Hymenoptera: Eulophidae)

  Emanouela E. Stoianova and Nikolay A. Balevski

  Karakterizacija sojeva Xanthomonas euvesicatoria, patogena paprike u Srbiji

  Maja Ignjatov, Katarina Gašić, Milan Ivanović, Milan Šević, Aleksa Obradović i Mirjana Milošević

  Uticaj etarskih ulja timijana, cimeta i karanfilića na porast micelije Colletotrichum acutatum
  Nataša Duduk, Aleksa Obradović i Mirko Ivanović

  Efikasnost mandipropamida za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira u poljskim uslovima
  Emil Rekanović, Miloš Stepanović, Milan Stević, Ivana Potočnik, Biljana Todorović and Svetlana Milijašević-Marčić

  Uticaj korova i metoda njihovog suzbijanja na proizvodnju semena esparzete (Onobrychis viciifolia Scop.)
  Tsvetanka Dimitrova

  Potiskujuće delovanje nekih vrsta krmnog bilja na rast Ambrosia artemisiifolia i Iva xanthiifolia
  Senka Milanova, Vladimir Vladimirov and Svetla Maneva

  Rešavanje kontaminacije zemljišta pesticidima u šumskim rasadnicima korišćenjem delovanja mikroorganizama
  Irina A. Freiberg and Svetlana K. Stetsenko  
 3. VOL 25 *No.3

  Novi pravci primene otpornosti tikava u kontroli virusnih oboljenja
  Aleksandra Bulajić, Ana Vučurović, Ivana Stanković, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

  Učestalost pojave i molekularna karakterizacija virusa mozaika lubenice poreklom iz Srbije
  Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

  Morfološka i molekularna identifikacija Colletotrichum acutatum sa ploda paradajza

  Svetlana Živković, Saša Stojanović, Žarko Ivanović, Nenad Trkulja, Nenad Dolovac, Goran Aleksić and Jelica Balaž

  Efikasnost fungicida za suzbijanje prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova breskve u Srbiji
  Nenad Dolovac, Novica Miletić, Goran Aleksić, Dušan Savić, Svetlana Živković, Nenad Trkulja i Aleksandra Bulajić

  Utvrđivanje alelopatskog delovanja nekih invazivnih korovskih vrsta na klijanje i početni razvoj zrnastih mahunarki
  Plamen Marinov-Serafimov

  Reakcije populacija Sorghum halepense L. (Pers.) na nikosulfuron, rimsulfuron i prosulfuron+primisulfuron-metil
  Dragana Božić, Ibrahim Elezović, Marija Sarić, Eleonora Onć-Jovanović i Sava Vrbničanin

  Uticaj sorti krompira na populaciju zlatne cistolike nematode (Globodera rostochiensis)
  Jasmina Bačić

  Efikasnost različitih formulacija rodenticida na bazi bromadiolona u suzbijanju štetnih glodara u lucerki
  Goran Jokić, Marina Vukša, Ibrahim Elezović, Bojan Stojnić i Suzana Đedović
 4. VOL 25 *No.4

  Preliminarni rezultati ispitivanja fitofagne faune insekata na Onopordum acanthium (Asteraceae) u Bugarskoj
  Vili Harizanova, Atanaska Stoeva, Massimo Cristofaro, Allesandra Paolini, Francesca Lecce and Franca Di Cristina

  Cikade u šargarepi zaraženoj fitoplazmama: sastav vrsta i potencijalni vektori fitoplazmi
  Tanja Drobnjaković, Pantelija Perić, Dejan Marčić, Luca Picciau, Alberto Alma, Jelena Mitrović, Bojan Duduk and Assunta Bertaccini

  Efikasnost ekstrakta morske alge Ecklonia maxima (Osbeck) i konvencionalnih fungicida u suzbijanju prouzrokovača verticilioznog uvenuća paprike
  Emil Rekanović, Ivana Potočnik, Svetlana Milijašević-Marčić, Miloš Stepanović, Biljana Todorović and Milica Mihajlović

  In vitro osetljivost Fusarium graminearum (Schwabe) na difenokonazol, protiokonazol i tiofanat-metil
  Emil Rekanović, Milica Mihajlović and Ivana Potočnik

  Ispitivanje mogućnosti suzbijanja Venturia inaequalis ekološki prihvatljivim preparatima
  Jelica Balaž, Srđan Aćimović, Goran Aleksić, Marija Bodroža i Biljana Cvetković

  Zaštita uskladištenog žita od štetnih glodara primenom hlorofacinona
  Marina Vukša, Suzana Đedović, Goran Jokić, Ibrahim Elezović i Bojan Stojnić

  Hipoglikemijski efekt herbicida 2,4-dihlorfenoksisirćetna kiselina (2,4-D)
  Ivan Mikov, Velibor Vasović, Aleksandra Mikov, Svetlana Goločorbin-Kon, Karmen Stankov and Momir Mikov