Jelena Luković

Master inž. Jelena Luković, istraživač pripravnik

Elektronska pošta

jelena.lukovic@pesting.org.rs

Obrazovanje

2016 - Diplomirani inženjer poljoprivrede za fitomedicinu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

2017 - Master inženjer poljoprivrede za fitomedicinu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Zvanja

2018 - Istraživač pripravnik

Profesionalno iskustvo

2018 - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Nagrade i priznanja

 

Oblast istrazivanja

Biotehničke nauke – Polјoprivreda – Zaštita bilјaka: Fitopatologija

Članstvo u udruženjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabrani radovi

Luković Ј., Stepanović М., Todorović B., Milijašević-Marčić S., Duduk N., Vico I.,  Potočnik I. (2018): Antifungal activity of cinnamon and clove essential oils against button mushroom pathogens Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz, and Lecanicillium fungicola var. fungicola (Preuss) Hasebrauk. Pesticides and Phytomedicine, 33(1), 19-26.

Potočnik, I., Todorović, B., Rekanović, E., Luković, J., Paunović, D., Milijašević-Marčić, S. (2018): Impact of Bacillus subtilis QST713 mushroom grain spawn treatment on yield and green mould control. Pesticides and Phytomedicine, 33(3-4), 205-211.

Luković, J., Todorović, B., Milijašević-Marčić, S., Rekanović, E., Kostić, M., Đurović-Pejčev, R., Potočnik, I. (2019): .Antifungal activity of  plant essential oils against Verticillium dahliae Klebahn, the causal agent of Verticillium wilt of pepper. Pesticides and Phytomedicine , 34(1), 39-46.

 

Potočnik, I., Rekanović, E., Todorović, B., Luković, J., Paunović, D., Stanojević, O., Milijašević-Marčić, S. (2019): The effects of casing soil treatment with Bacillus subtilis Ch-13 biofungicide on green mould control and mushroom yield. Pesticides and Phytomedicine, 34(1), 53-60.

Luković, J., Vico, I., Duduk, N., Stepanović, M., Milijašević-Marčić, S., Rekanović, E., Potočnik, I. (2016): Antifungalna aktivnost etarskih ulja cimeta i karanfilića na Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz., prouzrokovača paučinaste plesni šampinjona. Zbornik rezimea radova XV Simpozijuma o zaštiti bilja, 58-59.

 

Luković, J., Đurović-Pejčev, R., Potočnik, I., Milijašević-Marčić, S., Kostić, I., Krnjajić, S., Kostić, M. (2018): Antifungalna aktivnost etarskih ulja anđelike i vilinog sita na Trichoderma harzianum Rifai i Trichoderma aggressivum f. europaeum Samuels & Gams, prouzrokovača zelene plesni šampinjona. XV savetovanje o zaštiti bilja, 26.11.-30.11. Zlatibor, Srbija, Zbornik rezimea, p 34. 

Potočnik, I., Luković, J., Todorović, B., Rekanović, E., Kredics, L., Hatvani, L., Milijašević-Marčić, S. (2018): Ispitivanje osetljivosti Trichoderma spp., prouzrokovača zelene plesni bukovače, na fungicid prohloraz. XV savetovanje o zaštiti bilja, 26.11.-30.11. 12., Zlatibor, Srbija, Zbornik rezimea, p 38.