Tanja Drobnjaković

 

 Tanja Drobnjaković – naučni saradnik

 

Elektronska pošta tanjadrobnjakovic@gmail.com
Linkovi ORCID:
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7557-4285
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tanja-Drobnjakovic
Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36023498900
Obrazovanje
 2007 – Diplomirani inženjer polјoprivrede za zaštitu bilјa i prehrambenih proizvoda, Polјoprivredni fakultet, Beograd
 2018 – Doktorirala na Fakultetu za biofarming, Univerziteta Džon Nezbit u Beogradu sa temom: „Biološka karakterizacija i osetljivost na pesticide autohtonih populacija Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae. Coccophaginae)″.
Zvanja

 2007 – Istraživač pripravnik
 2011 – Istraživač saradnik
 2019 – Naučni saradnik

Profesionalno iskustvo
 2007 – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Nagrade i priznanja  
Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke – Polјoprivreda – Zaštita bilјa: Entomologija/akarologija

Kvantifikacija efekata bioracionalnih i konvencionalnih insekticida/akaricida na štetne i korisne (predatori, parazitoidi) insekte i grinje, u uslovimas laboratorijske i praktične primene.

Izbor i razrada metoda identifikacije, karakterizacije i gajenja artropoda u kontrolisanim uslovima (Homoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, Acari), značajnih u proizvodnji biljaka u zaštićenom prostoru.

Detekcija i identifikacija karantinskih i invazivnih vrsta štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji.

Profesionalna angažovanost

-  Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije - TR20036: Razvoj i unapređenje bioracionalnih metoda zaštite bilja od bolesti i štetočina (2008-2011).

- Međunarodni projekat FA COST Action FA0807: Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems (2009-2013): European Cooperation in Science and Technology (COST). Working Group 1: Early detection and diagnostics (2009-2013).

- Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije TR31043: „Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane (2011-2019).

- Projekat bilateralne, naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske - 337-00-205/2019-09/21 „Biološka zaštita šampinjona od bolesti i štetočina pomoću korisnih antagonističkih i entomopatogenih organizama“ (2019-2021).

- Projekat Fonda za nauku, Republike Srbije: Zeleni program saradnje nauke i privrede br. 3/4848– „Mycrobial recipe for edible mushroom production MICRO-MUSH“ (2023-2025)

Članstvo u udruženjima
 Društvo za zaštitu bilјa Srbije
 Entomološko društvo Srbije
Aktivnosti i druge odgovornosti

Ispitivanje biološke efikasnosti insekticida/akaricida u uslovima praktične primene.

Nadzor nad sprovođenjem mera suzbijanja štetnih organizama (komarci, krpelji i glodari) na teritoriji grada Beograda.

Mentorski rad sa studentima osnovnih i master studija iz oblasti primenjene entomologije.

Mentorski rad sa nadarenim učenicima iz oblasti biologije u okviru aktivnosti Regionalnog centra za talente Beograd.

Izabrani radovi

Drobnjaković T. & Marčić D. (2021). Effects of spirotetramat insecticide on life history traits and population growth of Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae). Biocontrol Science and Technology, 31 (6): 604-618. doi: 10.1080/09583157.2021.1873248

Drobnjaković, T., Prijović, M., Marčić, D., Milenković, S. (2019). Sublethal effects of a Beauveria bassiana-based mycopesticide on Dutch and Serbian populations of Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae). Biocontrol Science and Technology, 29: 991-1008. doi.org/10.1080/09583157.2019.1635246

Drobnjaković, T., Marčić, D., Prijović, M., Perić, P., Milenković, S., Bošković, J., (2018). Sublethal effects of NeemAzal-T/S botanical insecticide on Dutch and Serbian populations of Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae). Biocontrol Science and Technology, 28: 1-19. doi.org/10.1080/09583157.2017.1409336

Prijović M., Škaljac M., Drobnjaković T., Žanić K., Perić P., Marčić D., Puizina J. 2014. Genetic variation of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae), among populations from Serbia and neighbouring countries, as inferred from COI sequence variability. Bulletin of Entomological Research, doi:10.1017/S0007485314000169.

Marčić D., Petronijević S., Drobnjaković T., Prijović M., Perić P., Milenković S. 2012. The effects of spirotetramat on life history traits and population growth of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Experimental and Applied Acarology, 56: 113-122.