О нама

У оквиру своје делатности Институт обавља и следеће послове:

  • Проучавање физиолошко-биохемијских основа деловања пестицида и механизама резистентности штетних организама;
  • Проучавање метаболизма, деградације и трајности деловања пестицида;
  • Токсиколошка и екотоксиколошка проучавања пестицида и других токсиканата;
  • Испитивање биолошких, хемијских и токсиколошких својстава нових пестицида, за добијање података потребних за регистрацију у нашој земљи;
  • Проучавање биологије и екологије инсеката, гриња, коровских биљака, фитопатогених микроорганизама и других штетних организама;
  • Истраживање природних производа са пестицидном активношћу, разраду лабораторијских поступака синтезе и формулисања пестицида и развој нове технологије заштите биља у циљу производње високовредне хране;
  • Изналажење оптималних решења за сузбијање штетних организама у специфичним условима;
  • Анализе и суперанализе пестицида и сродних токсиканата у различитим производима и оцене исправности и квалитета производа у унутрашњем и међународном промету;
  • Трансфер и примену научно-технолошких решења.


Институт може, у складу са законом, без уписа у судски регистар, обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, а које служе искључиво обављању регистроване делатности Института.

Научноистраживачка делатност, коју Институт обавља у општем интересу, остварује се примењеним и развојним истраживањима и основним истраживањима као основом за примењена и развојна истраживања.

Обављањем делатности које представљају комерцијализацију резултата научног и истраживачког рада не сме се угрожавати квалитет научноистраживачког рада Института.

У складу са прописима о високом образовању и статутима високошколских установа, Институт може учествовати у реализацији студија у области наука за које је Институт регистрован.

Институт данас

Историјат

Организација

Архива

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла