Uputstvo za autore

Opšte napomene

Časopis Pesticidi i fitomedicina objavljuje originalne naučne i pregledne radove iz oblasti: hemija; tehnologija i analitika pesticida; toksikologija i ekotoksikologija pesticida, teških metala i drugih toksikanata; fitopatologija; primenjena entomologija i zoologija; herbologija; zaštita bilja i prehrambenih proizvoda; primena pesticida u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu.

Publikovanje u časopisu Pesticidi i fitomedicina podrazumeva da rad sadrži rezultate originalnih istraživanja koji nisu objavljeni, odnosno nisu dostavljeni nekom drugom časopisu za objavljivanje. Pregledni radovi treba da sadrže sveobuhvatan prikaz određene teme zasnovan na referentnoj literaturi i publikovanim rezultatima sopstvenih istraživanja. Autori su saglasni da se autorsko pravo prihvatanjem za objavljivanje prenosi na izdavača. Svi radovi se recenziraju. Recenzija je anonimna. Autori radova dobijaju, besplatno, 5 separata.

Časopis Pesticidi i fitomedicina je od 1. novembra 2011. godine prešao na sistem onlajn uređivanja (Elektronsko uređivanje – e-Ur) na portalu http://scindeks-eur.ceon.rs. Ovaj sistem uređivanja omogućava funkcionalniju prijavu radova i komunikaciju uredništva sa recenzentima i autorima, a obuhvata i servise za kontrolu kvaliteta radova: CrossRef za dodelu DOI, CrossChek za prevenciju plagijarizma i KWASS za opremanje radova ključnim rečima ekstrahovanim iz rečnika/tezaurusa po izboru urednika. Elektronsko uređivanje je usaglašeno sa Aktom o uređivanju časopisa Ministarstva prosvete i nauke RS i obezbeđuje vođenje evidencije koje ovaj akt nalaže.

Radovi se prijavljuju na sledeći način:

Na adresi http://scindeks-eur.ceon.rs/index.php/pif, klikom na link Registracija u glavnom meniju, korisnik se prijavljuje (unosi svoje korisničko ime i lozinku) i nakon toga popunjava elektronsku prijavu i polaže svoj rad u bazu našeg časopisa.

Obaveza je da se prijava popuni na oba jezika (srpskom i engleskom). Svaki likovno-grafički prilog (tabela, grafikon, dijagram, slika) se prilaže kao zasebna (dopunska) datoteka.

Autori u radu NE NAVODE ključne reči. U sistemu elektronskog uređivanja ključne reči će biti dodeljene ekstrahovanjem iz tezaurusa (rečnika) i na taj način značajno poboljšati vidljivost rada. Autor će imati pravo da dodeljene ključne reči prihvati ili da neku od njih zameni.

Priprema rada

Rad treba pripremiti u programu za obradu teksta Word (format A4, margine 25 mm, font Times New Roman 12 pt, paginacija u levom donjem uglu).
Radovi treba da budu isključivo na engleskom jeziku sa naslovom i rezimeom na oba jezika (engleskom i srpskom).
Naslov treba da bude kratak i da upućuje na temu.

Puna imena i prezimena svih autora, puni nazivi i adrese institucija svih autora i e-adresu kontakt autora treba navesti ispod naslova rada.

Rezime (obima do 300 reči) treba da predstavi ono što je za rad najznačajnije.

Rad treba, po pravilu, da sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Diskusija, Zahvalnica i Literatura.

Uvod treba da sadrži najnužniji pregled istraživanja u datoj oblasti i ciljeve istraživanja.

Materijal i metode treba opisati dovoljno detaljno da omoguće ponavljanje ispitivanja. Poznate metode i tehnike označiti samo odrednicom iz literature.

Rezultate predstaviti logičnim redosledom, jasno i precizno, koristeći prigodne tabele i grafičke prikaze. Izbegavati ponavljanje rezultata u tabelama i grafikonima, ali i u tekstu rada.

Diskusija treba da istakne značaj dobijenih rezultata, kao i njihovo mesto u kontekstu prethodnih istraživanja. Kad god je to moguće, diskusiju treba odvojiti od rezultata.

Zahvalnica se navodi na kraju teksta rada, pre literature.

Literatura se u tekstu rada citira navođenjem prezimena autora i godine. Literatura citirana u radu se navodi na kraju rada, abecednim redom po APA standardu (www.library.cornell. edu/resrch/citmanage/apa).

Reference u časopisima treba da sadrže sledeće podatke:

autor(i), godina publikovanja, naslov rada, naslov časopisa, volumen, broj, brojeve stranica (od – do), i doi broj (ukoliko postoji).

Dedić, B. (2012). Testing Sunflower Inbred lines for Tolerance to Phoma Black Stem. Pesticides & Phytomedicine, 27(4), 299-303. doi:10.2298/PIF1204299D

Abbaspoor, M., & Streibig, J.C. (2005). Clodinafop changes the chlorophyll fluorescence induction curve. Weed Science, 53(1), 1-9. doi:10.1614/WS-04-131R 144

Pestic. Phytomed. (Belgrade) * 28(2), 2013, 143–144

Abbaspoor, M., Teicher, H.B., & Streibig, J.C. (2006).The effect of root-absorbed PSII inhibitors on Kautsky curve parameters in sugar beet. Weed Research, 46(3), 226-235. doi:10.1111/j.1365-3180.2006.00498.x

Knjige: autor(i) ili editor(i), godina publikovanja, naslov, mesto publikovanja, i naziv izdavača.

Timbrell, J. (2000). Principles of Biochemical Toxicology (3rd ed). London, UK: Taylor and Francis Ltd.

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Saari L.L., & Thill, D.C. (Eds.). (1994). Resistance to acetolactate synthase inhibiting herbicides: Herbicide Resistance in Plants. Boca Raton, FL, USA: CRC Press.

Disertacije: autor, godina odbrane, naslov, i puni naziv institucije u kojoj je disertacija odbranjena.

Stepanović, M. (2012). Osetljivost izolata Alternaria solani (Sorauer) iz različitih krajeva Srbije na fungicide i rizik rezistentnosti. (Doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd.

Poglavlja u knjigama – radovi u zbornicima:

Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. In H. R. Arkes & K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Edwards, J.P., Fitches, E.C., Audsley, N. & Gatehouse, J.A. (2002). Insect neuropeptide fusion proteins – A new generation of orally active insect control agents. In T. Margini (Ed.), Proceedings of the BCPC – Pests and Diseases (pp. 237-242). Brighton, UK: University of Brighton Press.

Citat u tekstu:
• autor, godina;
• prvi i drugi autor, godina;
• prvi autor i sar., godina.

Tabele se obeležavaju arapskim brojevima prema predviđenom redosledu. Tabele se izrađuju isključivo u programu Word, kroz meni Table-Insert-Table, koristeći font Times New Roman, 12 pt i osnovni prored. Fusnotama neposredno ispod tabela treba dati prednost nad drugim objašnjenima u zaglavlju tabela ili u samim tabelama, a tekst se daje u fontu Times New Roman, 10 pt. Svaka tabela mora imati zaglavlje. Tabele se prilažu kao zasebne (dopunske) datoteke, a u samom tekstu se obeležava njihovo približno mesto.

Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Excel, sa podacima u fontu Times New Roman. Potrebna objašnjenja daju se u legendama obeleženim arapskim brojevima prema redosledu. Grafikoni se prilažu kao zasebne (dopunske) datoteke,
a u samom tekstu se obeležava njihovo približno mesto.

Dijagrami treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Corel Draw (verzija 9 ili novija), ili u programu Adobe Illustrator (verzija 9 ili novija). Za unos podataka treba koristiti font Times New Roman.

Grafikoni se prilažu kao zasebne (dopunske) datoteke, a u samom tekstu se obeležava njihovo približno mesto.

Fotografije treba da budu snimljene digitalnim fotoaparatom (rezolucija najmanje 150 dpi, dimenzija fotografije A4, a format zapisa JPG ili TIFF). Ukoliko autori nisu u mogućnosti da dostave originalne fotografije, treba ih skenirati u RGB modelu (ukoliko su u boji), odnosno kao Grayscale (ukoliko su crno-bele), sa rezolucijom 300 dpi u originalnoj veličini. Fotografije je potrebno obeležiti arapskim brojevima prema predviđenom redosledu. Za svaku fotografiju se daje legenda i obeležava njeno približno mesto pojavljivanja u tekstu. Svaka fotografija se prilaže kao zasebna (dopunska) datoteka.

Od autora se očekuje da koriste preporučene jedinice međunarodnog sistema (SI). Skraćenice je potrebno definisati u zagradama nakon prvog pominjanja u tekstu. Narodni nazivi organizama se daju uz pun latinski naziv, a kurzivom se obeležavaju samo latinski nazivi rodova i vrsta, npr. krompirova zlatica, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Nakon prvog pojavljivanja, latinsko ime dalje treba pisati skraćeno (npr. L. decemlineata).

Pregledni radovi treba da sadrže uvod, odgovarajuće podnaslove i spisak literature.


Štampanje radova u časopisu Pesticidi i fitomedicina je besplatno!