Aktuelnosti

Mar 16 2017

НОВО !!! ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ У – 2/2017

Aktuelnosti >>

 

04 – 570

10.04.2017.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 2/2017

 

 

 

УСЛУГЕ:  Припрема,  прелом  и  штампање  часописа  ''Пестициди  и фитомедицина'' Волумен 32.(2017),бројеви 1,2,3 и 4. за потребе Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

 

Београд – Земун,  април 2017. године


 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

I.                 Општи подаци о јавној набавци

II.               Подаци о предмету јавне набавке

III.             Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV.            Упутство понуђачима како да сачине понуду

V.              Образац понуде са техничком спецификацијом

VI.            Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII.          Модел уговора

VIII.        Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX.            Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X.              Образац изјаве о независној понуди

XI.            Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

XII.          Образац трошкова припреме понуде

 


ПРЕУЗМИ !!!

Позив за подношење понуде 

 

 

 

 

 

 

 

« Nazad