Aktuelnosti

May 28 2019

Јавне набавке Часопис У – 1/2019

Aktuelnosti >>

28.05.2019.

 

 

КОННКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 1/2019


УСЛУГЕ:  Припрема,  прелом  и  штампање  часописа  ''Пестициди  и

                     фитомедицина'' Волумен 34.(2019),бројеви 1,2,3 и 4. за потребе

                     Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs


Београд – Земун,  мaj. 2019. године

  

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (линк за преузимање)

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (линк за преузимање)

 

 

 

I.               Општи подаци о јавној набавци

II.             Подаци о предмету јавне набавке

III.           Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV.           Упутство понуђачима како да сачине понуду

V.             Образац понуде са техничком спецификацијом

VI.           Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII.         Модел уговора

VIII.       Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX.           Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X.             Образац изјаве о независној понуди

XI.           Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

XII.         Образац трошкова припреме понуде

 

Oдлука о додели Уговора 06.06.2019. (преузми)

 

« Nazad