Aktuelnosti

Apr 05 2018

Javna nabavka male vrednosti U-1/2018

Aktuelnosti >>

 

 

                                                                                                                                       04 – 1039

                                                                                                 03.04.2018.

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 1/2018

 

 

УСЛУГЕ:  Припрема,  прелом  и  штампање  часописа  ''Пестициди  и фитомедицина''

                Волумен 33.(2018),бројеви 1,2,3 и 4. за потребе Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

 

 

Београд – Земун,  април 2018. године

 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  Преузми

               Позив за подношење понуде

I.               Општи подаци о јавној набавци

II.             Подаци о предмету јавне набавке

III.           Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV.           Упутство понуђачима како да сачине понуду

V.             Образац понуде са техничком спецификацијом

VI.           Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII.         Модел уговора

VIII.       Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX.           Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X.             Образац изјаве о независној понуди

XI.           Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

XII.         Образац трошкова припреме понуде

« Nazad