Aktuelnosti

Oct 21 2019

Javna nabavka male vrednosti broj D-2/2019

Aktuelnosti >>

 21.10.2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  Д – 2/2019

 

Набавка  новог  Апарата за ланчану реакцију полимерезе са

                         праћењем у реалном времену за потребе Лабораторије за фитопатологију

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

 

 

Београд – Земун, октобар. 2019. године

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (преузми)


I.               Општи подаци о јавној набавци

II.             Подаци о предмету јавне набавке

III.           Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV.           Упутство понуђачима како да сачине понуду

V.             Образац понуде са техничком спецификацијом

VI.           Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII.         Модел уговора

VIII.       Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX.           Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X.             Образац изјаве о независној понуди

XI.           Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

« Nazad