Aktuelnosti

Feb 09 2016

Javna nabavka 2016-1

Aktuelnosti >>

 

04 –296

                                                                                                09.02.2016.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 1/2016

 

 

УСЛУГЕ:  Припрема,  прелом  и  штампање  часописа  ''Пестициди  и фитомедицина'' Волумен 31.(2016),бројеви 1,2,3 и 4. за потребе Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

   

Београд – Земун,  фебруар 2016. године


  

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  1. Позив за подношење понуде

  2. Образац понуде

  3. Упутство понуђачима како да сачине понуду

  4. Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

  5. Образац изјаве о независној понуди

  6. Образац трошкова припреме понуде

  7. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

  8. Модел уговора

« Nazad