Aktuelnosti

Sep 16 2015

Javna Nabavka 2015-3

Aktuelnosti >>

 

 

04 –2013
 16.09. 2015.

 

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ R – 2/2015  

 

Radovi: Izvođenje fasadnih radova na poslovnoj zgradi Instituta za 2015. godinu redovnom postupku

''Internet'' adresa: www.pesting.org.rs

Beograd – Zemun, septembar 2015. godineSADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I. Poziv za podnošenje ponude

II. Obrazac ponude sa specifikacijom radova

III. Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

IV. Model ugovora

V. Izjava o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

VI. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

VII. Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa

VIII. Obrazac troškova pripreme ponude

 

Preuzmi

 

« Nazad