Aktuelnosti

Sep 09 2015

Javna Nabavka 2015-2

Aktuelnosti >>

04 –2016-1
09.09. 2015.

 

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ R – 3/2015  

 

Radovi: Izrada i ugradnja fasadnih prozora na poslovnoj zgradi Instituta

''Internet'' adresa: www.pesting.org.rs

Beograd – Zemun, septembar 2015. godineSADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I. Poziv za podnošenje ponude 

II. Obrazac ponude 

III. Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

IV. Izjava o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

V. Model ugovora

VI. Obrazac troškova pripreme ponude

VII. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

 

Preuzmi

 

« Nazad