Aktuelnosti

Nov 29 2014

Javna nabavka 2015-1

Aktuelnosti >>

04 –255
02.02. 2015.

 

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ U – 1/2015

  

USLUGE: Priprema, prelom i štampanje časopisa ''Pesticidi i fitomedicina'' Volumen 30.(2015),brojevi 1,2,3 i 4. za potrebe Instituta

''Internet'' adresa: www.pesting.org.rs

Beograd – Zemun, februar 2015. godineSADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I. Poziv za podnošenje ponude

II. Uputstvo ponuđačima kako da sastave ponudu

III. Obrazac ponude

IV. Izjava o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

V. Model ugovora

VI. Obrazac troškova pripreme ponude

VII. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

 

preuzmi

dopuna konkursne dokumentacija !!!

 

« Nazad