Aktuelnosti

Oct 19 2016

JAVNA NABAVKA

Aktuelnosti >>

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

РАДОВИ: Извођење фасадних радова на пословној згради Института

за 2016.годину у редовном поступку

 

 Редни број јавне набавке: 1/2016


 

Садржај конкурсне документације:

  1. Позив за подношење понуде
  2. Образац понуде са спецификацијом радова
  3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
  4. Модел уговора
  5. Изјава о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке
  6. Образац изјаве о независној понуди
  7. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
  8. Образац трошкова припреме понуде

 

Позив за подношење понуда број 1. објављен је дана 13.09.2016.године на Порталу Управе је јавну набавку и интернет страници Института

 

ПРЕУЗМИ 

 

« Nazad